Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Was getekend, Esther van der Linden.

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
a) Opdrachtnemer: Was getekend, Esther van der Linden te Borger. Dat ben ik dus!
b) Opdrachtgever: De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat tot het
leveren van Diensten. Dat ben jij!
c) Overeenkomst: Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarbij Opdrachtnemer zich verplicht aan
Opdrachtgever Diensten te leveren tegen betaling door Opdrachtgever van de daarvoor geldende vergoeding.
d) Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Dat zijn wij samen.
e) Dienst(en): Opdrachtnemer richt zich op (online) workshops & trainingen, tekeningen in opdracht, het faciliteren van
inspirerende sessies/vergaderingen en alles in de meest ruime zin des woords.
f) Materiaal: Elke tekening, ontwerp en/of rapportages.
2. Afwijkingen van de voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst
waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
3. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven
de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing.
4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7;407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.
6. Deze voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 2. Aanvang en duur Overeenkomst
1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2. Ik kan niet worden gehouden aan de offerte, indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat sprake is van een kennelijke
vergissing dan wel verschrijving in de offerte.
3. Alle prijzen in offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, overige kosten worden vastgelegd in de
Overeenkomst.
4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende
offerte, retour heeft ontvangen.
5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten een specifieke, schriftelijk overeengekomen, Dienst, en de
Overeenkomst eindigt van rechtswege zodra Opdrachtnemer de Dienst heeft verricht.

Artikel 3. Gegevens Opdrachtgever
1. Om de Overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heb ik wel informatie van je nodig. Ik verwacht daarom van jou dat
je alle informatie, die ik nodig denk te hebben om mijn werk te kunnen doen, of waarvan je redelijkerwijs hoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
2. Als Opdrachtgever sta je in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie die je aan mij verstrekt, ook
wanneer deze informatie afkomstig is van derden.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat je aan lid 1 van dit
artikel hebt voldaan. Als ik als gevolg van deze vertraging extra kosten moeten maken, worden deze kosten bij jou in rekening
gebracht.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst
1. Ik doe mijn uiterste best om de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren en neem hierbij de toepasselijke wet- en
(beroeps)regelgeving in acht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om alles dat bij een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en
creatief inzicht uit te voeren en behoud te allen tijde de regie omtrent de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
3. Ik neem met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op mij en geef geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde
resultaat, tenzij wij dit resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid
in de Overeenkomst is omschreven.
4. Je kunt de overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen die ten gunste zijn van jou als Opdrachtgever zijn nooit
beschouwen als fatale termijnen.
5. Omdat ik de Overeenkomst die we hebben gesloten zo goed mogelijk willen uitvoeren, heb ik het recht om gekwalificeerde
derden in te schakelen.
6. Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst in fasen uit te voeren en om in fasen te factureren.
7. Wanneer Opdrachtnemer Materiaal oplevert, heeft Opdrachtgever recht op één revisieronde met kleine wijzigingen. Wanneer
Opdrachtgever meer revisies van de Materiaal wenst, is Opdrachtnemer gerechtigd meerkosten hiervoor in rekening te brengen
bij Opdrachtgever of de Overeenkomst te ontbinden.
8. Indien tijdens de Overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden afwijken van de vooraf omschreven opdracht, wordt dit gezien als
meerwerk en worden erop opnieuw afspraken gemaakt over een passende vergoeding.
9. Ik mag de uitvoering van de Overeenkomst opschorten tot het moment dat de Opdrachtgever resultaten uit de voorafgaande
termijn schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting,
schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
11. In de Overeenkomst kan een aanvangstijd en eindtijd worden vermeld. Deze zijn in overstemming met de Opdrachtgever
overeengekomen. De Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is, om een tijdige en juiste
uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer mogelijk te maken.

Artikel 5. Wijzigen van de Overeenkomst
1. Als tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst blijkt dat wij onder de afspraken die we hebben gemaakt ons werk niet goed
genoeg kunnen doen en het hierdoor noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, zullen wij de
Overeenkomst samen met jou tijdig en in onderling overleg schriftelijk aanpassen.
2. Bij deze in onderling overleg overeengekomen aanpassing op de Overeenkomst zal Opdrachtnemer aangeven in hoeverre dit een
wijziging van de eerder overeengekomen kosten en oplevertermijn tot gevolg heeft. Als ik vanwege onze (wettelijke) zorgplicht
zijn verplicht om meerwerk te verrichten, hebben wij het recht om dit aan jou in rekening te brengen, ook wanneer jij vooraf niet
expliciet jouw toestemming hebt verleend voor het verrichten van het meerwerk.

Artikel 6. Annuleren van de Overeenkomst
1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te annuleren. Opdrachtnemer heeft vervolgens het recht om
eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
a. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de Overeenkomst, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment
van annulering:
Tijdsbestek Kosten
Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment
van annuleren tot het moment van de
Overeenkomst
20 % van het overeengekomen honorarium
Tussen de 0 en 1 maand vanaf het
moment van annuleren tot het moment
van de Overeenkomst
50 % van het overeengekomen honorarium
Zeven dagen tot het moment van de
Overeenkomst
75 % van het overeengekomen honorarium en eventuele reisen verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde
ruimten
24 uur tot het moment van de
Overeenkomst.
100 % van het overeengekomen honorarium en eventuele reisen verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde
ruimten
b. Indien al is gestart met de uitvoering van de Overeenkomst: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, te weten:
a. alle kosten die Opdrachtnemer al gemaakt heeft in het kader van de Overeenkomst; en
b. vergoeding van bijkomende kosten die Opdrachtnemer al gemaakt heeft voor de Overeenkomst; en
c. kosten die het gevolg zijn van eventuele annulering van ingeschakelde derden; en
d. 50% van de resterende factuurwaarde van de Overeenkomst.
2. Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere personen en deze personen zijn het onderling niet eens met het doel van de
Opdracht dan wel het gewenste resultaat van de Overeenkomst, dan heb ik het recht, mits ik Opdrachtgever maximaal zeven
dagen de tijd heb gegund om onderling op één lijn te komen, om de Overeenkomst te kosteloos te ontbinden en de
Opdrachtgever de reeds gemaakte kosten te factureren.

Artikel 7. Vergoeding en betaling
1. Opdrachtgever is gehouden een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs te voldoen. Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever hiertoe een factuur met een betalingstermijn van veertien (14) dagen verstrekken. Opdrachtnemer is pas
gehouden met de werkzaamheden aan te vangen nadat zij de aanbetaling heeft ontvangen.
2. Voor de uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de overeengekomen
vergoeding verschuldigd. Betaling door de Opdrachtgever van die vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
3. Indien de Opdrachtgever niet binnen het vorig lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim,
zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van de Opdrachtgever is Opdrachtnemer
bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel ex artikel 6:119a BW in
rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening. Tevens komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Opdrachtgever.
4. Wanneer de Opdrachtgever een particulier is, mag Opdrachtnemer de volgende buitenechtelijke incassokosten in rekening
brengen:
– Over de eerste € 2.500,– 15%
– Over de volgende € 2.500,– 10%
– Over de volgende € 5.000,– 5%
– Over de volgende € 190.000,– 1%
– Over het meerdere 0,5%, met een maximum € 6.775,–
5. Opdrachtnemer is gerechtigd een minimum van € 40, — en een maximum van € 6.775,– aan buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen.
6. Wanneer de Opdrachtgever een rechtspersoon is, mag Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen
aan de Opdrachtgever. Hierbij geldt een minimum van € 50,– en een maximum van 15% van de factuurwaarde.
7. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn
verplichtingen, een inbreuk op het auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en
buiten rechte voor zijn rekening.
8. Geen enkel gebruik van het Materiaal op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur
van Opdrachtnemer nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende
uit welke Overeenkomst met de Opdrachtgever dan ook.
9. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van de Opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de
nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen
of de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te
schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10. Het verschuldigde bedrag van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
opdracht.

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van alle verkregen vertrouwelijke informatie en uitkomsten.
2. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij dit door de wederpartij anders is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Opdrachtnemer een informatieplicht
oplegt.
3. Beide Partijen nemen passende maatregelen voor een veilige bewaring en opslag van het materiaal.

Artikel 9. Overmacht
1. Als ik door overmacht word verhinderd met het uitvoeren van de werkzaamheden die ik met jou ben overeengekomen, heb ik
zonder gerechtelijke tussenkomst het recht om deze werkzaamheden op te schorten tot het moment dat ik alsnog in staat ben
om ze op de afgesproken wijze na te komen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als beëindigd te beschouwen.
2. Naast wat er in de wet en rechtsopvatting onder overmacht wordt begrepen, versta ik in deze voorwaarden ook: alle oorzaken
die buiten ons om ontstaan, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en/of waardoor
Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden (van familieleden) van de persoon die de
opdracht uitvoert en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Opdrachtnemer.
3. Zowel ik als jijzelf kunnen tijdens de periode waarin de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Als deze periode langer dan twee maanden duurt hebben zowel ik als jijzelf het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder
dat we daarbij aan elkaar verplicht zijn om schade te vergoeden.
4. Als ik op het moment dat de overmacht begint al gedeeltelijk aan mijn verplichting heb voldaan, of als ik alleen gedeeltelijk aan
mijn verplichtingen heb kunnen voldoen, heb ik het recht om de werkzaamheden die ik al wel heb verricht apart in rekening te
brengen.

Artikel 10. Annulering & betaling workshops & trainingen
1. In afwijking van artikel 7 dient de factuur met betrekking tot een workshop/training betaald te worden binnen 14 dagen na
factuurdatum, doch uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de workshop/training.
2. Bij niet tijdige betaling van de factuur vervalt Opdrachtgevers plek in de workshop/training.
3. Annuleringen voor een workshop/training dienen schriftelijk gedaan te worden en de volgende annuleringsvoorwaarden zijn van
toepassing:
Tijdstip van annulering Kosten voor Opdrachtgever
Binnen vijf dagen voor aanvang van de workshop/training 100% van de overeengekomen prijs
Vijf tot 14 dagen voor aanvang de workshop/training 50% van de overeengekomen prijs
Meer dan 14 dagen voor aanvang de workshop/training 25% van de overeengekomen prijs
4. De door Opdrachtgever gemiste workshop/training kunnen niet ingehaald worden. Tevens ontvangt Opdrachtgever geen
restitutie van de gemiste workshop/training.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is tegenover jou als Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ernstige toerekenbare
tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en
deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van haar verwacht had mogen worden.
2. Blijk ik wel aansprakelijk te zijn voor schade, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de betaling die ik
van jou heb ontvangen voor de werkzaamheden die we in de Overeenkomst hebben vastgelegd.
3. In afwijking van het vorige lid, wordt bij een Overeenkomst die langer dan zes maanden loopt, de aansprakelijkheid beperkt tot
het over de laatste drie maanden verschuldigde betalingsgedeelte.
4. Ik ben niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat ik ben uitgegaan van onjuiste en/of
onvolledige gegevens die door of vanwege jou zijn verstrekt.
5. Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder andere verstaan: stilstand of oponthoud in
jouw onderneming, gemiste winst, gemiste besparingen en gevolgschade.
6. De enige uitzondering op alles wat ik hierboven heb vermeld is schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van
mijzelf.
7. Ik ben nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en
Overeenkomsten tussen jou en jouw contractspartijen.
8. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die door handelen van derden bij jou veroorzaakt wordt, tenzij deze schade mede het
gevolg is van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. Tenzij wij samen schriftelijk iets anders zijn overeengekomen, ben ik eigenaar van alle rechten van Intellectuele Eigendom op de
materialen die ik voor jou heb ontwikkeld.
2. Alle materialen die ik aan jou heb verstrekt, zoals Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend voor
jouw gebruik bedoeld en mogen daarom niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht
voordat ik daar toestemming voor hebt gegeven, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Als jij met de door Opdrachtnemer geleverde Diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer
en/of derden, dan ben je ook aansprakelijk voor alle schade die daar het gevolg van is. Als Opdrachtgever vrijwaar je
Opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, met uitzondering van gevallen
waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Als er sprake is van (vermeende) inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en/of derden, dan heb ik het recht om (onder meer) de levering van mijn
Diensten aan jou op te schorten of te beëindigen.
4. Ik verstrek pas een licentie op het Materiaal wat ik voor je heb gemaakt wanneer jij aan de betalingsverplichting uit de
Overeenkomst hebt voldaan.
5. Als leverancier van Materiaal en andere werken in de zin van de Auteurswet, verleen ik bij levering van het werk een exclusieve
licentie voor het eenmalige publicatierecht en/of het overeengekomen gebruik. Over elke andere vorm van gebruik moet je een
aanvullende Overeenkomst met mij sluiten. Dit geldt ook voor het plaatsen van het materiaal in elk ander medium dan we zijn
overeengekomen.
6. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen
bestaan. Deze bezwaren moeten bij het aangaan van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer gemeld worden en door ons
schriftelijk worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend
bezwaar.
7. Als jij achteraf wijzigingen aanbrengt in het werk dat ik aan jou heb geleverd en ik deze wijzigingen niet heb goedgekeurd, kan ik
op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd om het nakomen van al haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen,
wanneer:
– Jij de verplichtingen de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– Ik na het sluiten van de Overeenkomst informatie over bepaalde zaken of omstandigheden krijgen waardoor ik echt
met grote zekerheid kan vrezen dat jij je verplichtingen niet na kunt komen;
– Jij in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling of surséance van betaling verkeert, of een verzoek daartoe in
behandeling is;
2. Opschorting en beëindiging zijn alleen toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
3. Daarnaast ben ik bevoegd om de Overeenkomst te beëindigen wanneer er dusdanige omstandigheden zijn dat het nakomen van
de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid (daarmee bedoelen we sociaal aanvaardbare
normen) niet langer kan worden vereist, of wanneer er op andere wijze omstandigheden zijn die zodanig zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Wanneer ik zelf nakoming van onze verplichtingen opschorten, behoud ik onze aanspraken uit wet en Overeenkomst.
5. Ik ben niet aansprakelijk voor schade bij jou die voortvloeit uit een beëindiging en/of opschorting, van welke aard dan ook.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle materialen die ik in het kader van de Overeenkomst aan jou heb geleverd, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat jij
alles wat je volgens de Overeenkomst aan mij bent verschuldigd op de juiste manier bent nagekomen en volledig hebt voldaan.
2. Onder wat je mij verschuldigd bent reken ik ook: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en
verrichte diensten, en schadevorderingen door niet of onvoldoende nakoming.
3. Zolang het eigendom van wat ik lever nog niet op jou is overgegaan, mag je alles wat onder het eigendomsvoorbehoud valt niet
doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze belasten, met uitzondering van de normale uitoefening van jouw bedrijf.

Artikel 15. Klachten
1. Ik doe mijn uiterste best om mijn werk zo goed mogelijk te verrichten. Mocht je toch een klacht hebben over de Diensten die ik
heb verricht of over de factuur, dan dien je deze, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na het verrichten van de
Dienst of het ontvangen van de factuur te melden.
2. Hoe vervelend een klacht ook is, het is geen reden om je betalingsverplichting op te schorten.
3. Omdat ik je zo goed mogelijk wil helpen, ook wanneer je een klacht hebt, vind ik het fijn als deze klacht een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevat.
4. Blijkt je klacht gegrond te zijn, dan zal ik de werkzaamheden alsnog verrichten zoals we deze zijn overeengekomen, tenzij dit voor
jou aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dien je wel tijdig en schriftelijk aan mij kenbaar te maken.

Artikel 16. Slotbepalingen
1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op
de tijdens de inwerkingtreding lopende Overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht.
4. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
6. Deze voorwaarden treden in werking op 1 december 2018.