Privacy

Privacy verklaring – AVG

Was getekend, Esther van der Linden gevestigd aan Veldakkers 68, 9531 HP Borger, ingeschreven in de het handelsregister onder nummer 72520728, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Was getekend, Esther van der Linden
Veldakkers 68
9531 HP Borger
0644546724
www.wasgetekendesthervanderlinden.nl
info@wasgetekendesthervanderlinden.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken; Was getekend, Esther van der Linden verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens hebt verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor zakelijk tekenen:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Vestigingsadres bedrijf
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Bankgegevens

Andere door u aangeleverde relevante informatie.

Voor (particuliere) coaching:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Bankgegevens

Andere door betrokkene aangeleverde relevante informatie
Wanneer zakelijke coaching: gegevens werkgever.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
; Was getekend, Esther van der Linden verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening met jou uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten af te leveren;
 • Het afhandelen van de betaling en de financiële administratie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te informeren over wijzigen in onze diensten en producten.

Was getekend, Esther van der Linden, verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Voor zover Was getekend, Esther van der Linden een nieuwsbrief verstuurt, gebeurt dit met toestemming van de betrokkenen.

Het is een noodzakelijke en contractuele voorwaarde om persoonsgegevens aan Was getekend, Esther van der Linden te verstrekken. Wanneer je geen persoonsgegevens wenst te delen, dan kan Was getekend, Esther van der Linden helaas geen diensten aan jou verlenen. Geautomatiseerde besluitvorming;

Was getekend, Esther van der Linden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Was getekend, Esther van der Linden) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Was getekend, Esther van der Linden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer dat wettelijk verplicht is bewaren we je persoonsgegevens uiteraard langer. Zo moeten we op basis van (fiscale) wetgeving onze administratie zeven jaar bewaren. Voor het overige geldt dat we je persoonsgegevens verwijderen zolang deze niet meer strikt noodzakelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
;
Was getekend, Esther van der Linden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Was getekend, Esther van der Linden zal geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien Was getekend, Esther van der Linden toch besluit om persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken zal zij dit uitsluitend doen als die verwerking met passende waarborgen omkleed is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Was getekend, Esther van der Linden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Was getekend, Esther van der Linden en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt ook vragen om beperking van verwerking van je persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@wasgetekendesthervanderlinden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen je identiteit aan te tonen.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Was getekend, Esther van der Linden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Was getekend, Esther van der Linden neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Esther van der Linden (info@wasgetekendesthervanderlinden.nl)