Privacy

Privacy verklaring – AVG

Was getekend, Esther van der Linden gevestigd aan Veldakkers 68, 9531 HP Borger, ingeschreven in de het handelsregister onder nummer 72520728, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Was getekend, Esther van der Linden
Veldakkers 68
9531 HP Borger
0644546724
www.wasgetekendesthervanderlinden.nl
info@wasgetekendesthervanderlinden.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Was getekend, Esther van der Linden verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor zakelijk tekenen:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Vestigingsadres bedrijf
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Bankgegevens

Andere door u aangeleverde relevante informatie.

Voor (particuliere) coaching:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Bankgegevens

Andere door betrokkene aangeleverde relevante informatie
Wanneer zakelijke coaching: gegevens werkgever.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Was getekend, Esther van der Linden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling en de financiële administratie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te informeren over wijzigen in onze diensten en producten.

Was getekend, Esther van der Linden, verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Voor zover Was getekend, Esther van der Linden een nieuwsbrief verstuurt, gebeurt dit met toestemming van de betrokkenen.

Het is een noodzakelijke en contractuele voorwaarden om persoonsgegevens aan Was getekend, Esther van der Linden te verstrekken. Indien u geen persoonsgegevens wenst te delen, dan kan Was getekend, Esther van der Linden helaas geen diensten aan u verlenen. Geautomatiseerde besluitvorming

Was getekend, Esther van der Linden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Was getekend, Esther van der Linden) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Was getekend, Esther van der Linden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer dat wettelijk verplicht is bewaren we je persoonsgegevens uiteraard langer. Zo moeten we op basis van (fiscale) wetgeving onze administratie zeven jaar bewaren. Voor het overige geldt dat we uw persoonsgegevens verwijderen zolang deze niet meer strikt noodzakelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Was getekend, Esther van der Linden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Was getekend, Esther van der Linden zal geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien Was getekend, Esther van der Linden toch besluit om persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken zal zij dit uitsluitend doen als die verwerking met passende waarborgen omkleed is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Was getekend, Esther van der Linden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Was getekend, Esther van der Linden en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt ook vragen om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wasgetekendesthervanderlinden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen uw identiteit aan te tonen.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Was getekend, Esther van der Linden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Was getekend, Esther van der Linden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Esther van der Linden (info@wasgetekendesthervanderlinden.nl)